• Support: +48 570 701 701
Open

Regulamin serwerów cloudbox

Regulamin serwerów cloudbox

REGULAMIN HOSTINGU

WWW.CLOUDBOX.PL

§ 1 DEFINICJE

1. Technika Reklamy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Agrestowej 20/1, 44-100 Gliwice, tel.: +48 570 701 701, e-mail: biuro@technikareklamy.pl, NIP: 6312669437, REGON: 366981968, KRS: 0000671792.

2. Klient – podmiot zlecający Technika Reklamy Sp. z o.o. świadczenie Usług.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Cennik Usług – dokument określający ceny Usług świadczonych przez https://cyber-shop.dev/ – Technika Reklamy Sp. z o.o. oraz wysokość Opłat.

5. Dane kontaktowe – informacje dotyczące Klienta, umożliwiające kontakt z nim oraz wystawienie Faktury, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, adres e-mail Użytkownika (adres techniczny), numer NIP, numer REGON, numer KRS, numer PESEL, numer dowodu osobistego.

6. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez Technika Reklamy Sp. z o.o., na podstawie którego Klient zobowiązany jest uiścić Opłatę na rzecz Technika Reklamy Sp. z o.o..

7. Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8. Limity – ustalone w Specyfikacji limity obciążenia/korzystania dotyczące określonej Usługi.

9. Okres abonamentowy – okres, w którym Klient korzysta z Usług, a Technika Reklamy Sp. z o.o. rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.

10. Opłata – określona w Cenniku Usług roczna opłata abonamentowa naliczana za Okres abonamentowy pobierana z góry z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Technika Reklamy Sp. z o.o.; Opłata określa łączne wynagrodzenie Technika Reklamy Sp. z o.o. za świadczenie Usług wraz z podatkami, z uwzględnieniem wszystkich kosztów świadczenia Usług.

11. Panel Klienta – przypisany każdemu Klientowi panel do zamawiania Usług poprzez Internet, za pośrednictwem którego Klient ma dostęp do zamówionych przez siebie usług, dostępny pod adresem https://panel.cloudbox.pl.

12. Pouczenie – informacja o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, kosztach zwrotu Usług w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

13. Regulamin – przedmiotowy Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Firmy Technika Reklamy Sp. z o.o. zawierający zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Technika Reklamy Sp. z o.o. oraz zasady świadczenia tych Usług przez Technika Reklamy Sp. z o.o..

14. Regulamin Szczególny – Regulamin Świadczenia Usług Rejestracji i Przedłużania Domen Internetowych, Regulamin Świadczenia Hostingu WWW, Regulamin Świadczenia Hostingu Reseller, Regulamin Świadczenia Usługi Certyfikatów SSL, zawierające zasady korzystania przez Klienta z poszczególnych Usług oraz zasady świadczenia tych Usług przez Technika Reklamy Sp. z o.o..

15. Spam – niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

16. Specyfikacja – dokładne określenie parametrów Usług świadczonych przez Technika Reklamy Sp. z o.o. na rzecz Klienta.

17. Awaria – niepoprawne działanie lub niedziałanie jednej lub kilku Usług.

18. Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

19. Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Technika Reklamy Sp. z o.o., której integralną część stanowi Regulamin i Regulaminy Szczególne.

20. Usługi – świadczenia realizowane przez Technika Reklamy Sp. z o.o. na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy.

21. Usunięcie konta – skasowanie wszystkich plików Klienta znajdujących się na serwerach Technika Reklamy Sp. z o.o. i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta.

22. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Technika Reklamy Sp. z o.o. na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Klienta, podanego do wiadomości Technika Reklamy Sp. z o.o., której e-mail został podany Technika Reklamy Sp. z o.o. w Panelu klienta.

23. Wzór – wzór oświadczenia o odstąpieniu, stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

24. Zamówienie – wskazanie przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://cyber-shop.dev/ zapotrzebowania na usługi świadczone przez Technika Reklamy Sp. z o.o. stanowiące podstawę zawarcia Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Klientem a Technika Reklamy Sp. z o.o..

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Podstawą do korzystania z usług Technika Reklamy Sp. z o.o. jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a następnie Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej Usługi. Regulamin oraz Regulaminy Szczególne dotyczące zamówionej przez Klienta Usługi stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Technika Reklamy Sp. z o.o. i Klientem. Złożenie przez Klienta zapotrzebowania na Usługi, niezależnie od tego, czy nastąpiło w formie elektronicznej czy pisemnej, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej Usługi.

3. Regulamin i Regulaminy Szczególne określają prawa i obowiązki Technika Reklamy Sp. z o.o. i Klienta wynikające z zawartej Umowy.

4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na to, iż Technika Reklamy Sp. z o.o. zrealizuje wszelkie dyspozycje dotyczące Usług i odpowie na pytania dotyczące usług wyłącznie w przypadku, gdy Klient do wydania dyspozycji lub przesłania pytania użyje adresu e-mail lub adresu e-mail Użytkownika wskazanego w Panelu Klienta. W celu należytej identyfikacji Klienta lub Użytkownika i zabezpieczenia jego Usług przed nieuprawnionym dostępem lub modyfikacjami, Klient lub Użytkownik w kontaktach z Technika Reklamy Sp. z o.o. jest zobowiązany używać wyłącznie adresu e-mail wskazanego w Panelu Klienta.

5. Technika Reklamy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. Technika Reklamy Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o każdej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych jest zobowiązany poinformować o tym Technika Reklamy Sp. z o.o. drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), pisemną w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnego Usługi, z której korzysta. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu i Regulaminów Szczególnych.

6. Technika Reklamy Sp. z o.o. oświadcza, iż nie zobowiązał się do przestrzegania żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3 ZAWARCIE UMOWY

1. Stosunek umowny pomiędzy Klientem a Technika Reklamy Sp. z o.o. może zostać nawiązany bądź w formie pisemnej Umowy określającej Usługi, z których chce korzystać Klient i wskazującej na parametry Usług wymienione w Specyfikacji, bądź w drodze Zamówienia złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://cyber-shop.dev/

2. Proces złożenia Zamówienia drogą elektroniczną przebiega w następujący sposób:

– Klient zapoznaje się z zamieszczonym na stronie internetowej https://cyber-shop.dev/ opisem Usług oferowanych przez Technika Reklamy Sp. z o.o., zawierającym główne cechy danej Usługi z uwzględnieniem jej przedmiotu oraz z określonym na wyżej wymienionej stronie internetowej sposobem porozumiewania się z Klientem będącym Konsumentem,

– po wyborze Usługi, której zamówieniem Klient jest zainteresowany, przechodzi on do strony internetowej https://cyber-shop.dev/

– w przypadku, gdy Klient nie posiada jeszcze Panelu Klienta, wypełnia formularz rejestracyjny zawierający w szczególności Dane kontaktowe oraz ustanawia swój login i hasło, za pomocą których będzie miał dostęp do Panelu Klienta,

– następnie Klient wybiera interesujące go Usługi i składa Zamówienie,

– Klient potwierdza złożenie Zamówienia, a następnie otrzymuje od Technika Reklamy Sp. z o.o. wiadomość e-mail zawierającą szczegóły dotyczące Zamówienia. Złożenie zamówienia w powyższy sposób jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

5. Zawarcie Umowy może być poprzedzone weryfikacją wskazanych w Zamówieniu danych Klienta w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż są one nieprawdziwe. Technika Reklamy Sp. z o.o. może w szczególności zwrócić się do Klienta o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o prawdziwości złożonych danych.

6. Uruchomienie Usługi będącej przedmiotem Umowy następuje w terminie określonym w Regulaminie Szczególnym. W przypadku Klienta będącego Konsumentem uruchomienie Usługi nastąpi nie szybciej niż po 14 dniach od daty zawarcia Umowy, chyba że Klient będący Konsumentem złoży wyraźne żądanie w przedmiocie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Technika Reklamy Sp. z o.o. wymaga od Klienta będącego Konsumentem złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

7. Technika Reklamy Sp. z o.o. przekaże Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy, Regulamin oraz Regulamin Szczególny, Pouczenie i Wzór na trwałym nośniku w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

8. Klient nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy innych niż te naliczone przez usługodawcę dostarczającego Klientowi te środki.

9. Klient będący Konsumentem nie jest zobowiązany składać Technika Reklamy Sp. z o.o. kaucji lub udzielać innych gwarancji finansowych.

10. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Informacje o odstąpieniu zawarte są w Pouczeniu jak również we Wzorze, które stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu. W związku z odstąpieniem Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient będący Konsumentem zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – wówczas Klient będący Konsumentem zapłaci Technika Reklamy Sp. z o.o. kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient będący Konsumentem poinformował Technika Reklamy Sp. z o.o. o odstąpieniu od Umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej Opłaty.

11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli Technika Reklamy Sp. z o.o. wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Technika Reklamy Sp. z o.o. utraci prawo do odstąpienia od Umowy, jak również w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia na rzecz Klienta będącego Konsumentem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Technika Reklamy Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu określonym we Wzorze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

13. Z uwagi na to, że Technika Reklamy Sp. z o.o. zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Klient będący Konsumentem może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu Wzoru i poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Technika Reklamy Sp. z o.o. – https://cyber-shop.dev/. Technika Reklamy Sp. z o.o. niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w opisany w niniejszym ustępie sposób.

14. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu, Technika Reklamy Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności. Technika Reklamy Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 4 CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa zawierana jest na czas trwania Okresu abonamentowego danej Usługi.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem – Okres abonentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.

2. Na 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi Technika Reklamy Sp. z o.o. poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o upływie Okresu abonamentowego oraz o opłatach związanych z ewentualnym przedłużeniem przez Klienta współpracy z Technika Reklamy Sp. z o.o. o kolejny Okres abonamentowy.

3. Na 21 przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi Technika Reklamy Sp. z o.o. wystawi na rzecz Klienta Fakturę pro forma opiewającą na wymienioną w obowiązującym na dzień wystawienia Faktury pro forma Cenniku Usług kwotę za kolejny Okres abonamentowy. Klient wyraża wolę kontynuowania współpracy z Technika Reklamy Sp. z o.o. poprzez opłacenie Faktury pro forma najpóźniej ostatniego dnia dotychczasowego Okresu abonamentowego Usługi.

4. Uiszczenie przez Klienta płatności określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z zawarciem następnej Umowy o świadczenie Usługi w kolejnym Okresie abonamentowym.

5. Brak uregulowania określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu Faktury pro forma w ciągu 21 dni od jej wystawienia jest równoznaczny z wygaśnięciem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na który została zawarta i usunięciem wszystkich Usług świadczonych na rzecz Klienta.

§ 5 OBOWIĄZKI Technika Reklamy Sp. z o.o.

1. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązany jest zapewnić pełną dostępność Usług, świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, w tym na bieżąco aktualizować oprogramowanie serwera.

2. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się do informowania Klienta za pośrednictwem Panelu Klienta o planowanych przerwach w świadczeniu Usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadkach, gdy planowana przerwa jest dłuższa niż 30 minut, Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się do informowania klienta za pośrednictwem Panelu Klienta.

3. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązany jest do informowania Klienta za pomocą Systemu ostrzeżeń o każdym przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu bądź Regulaminów Szczególnych.

4. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązany jest zapewnić Klientowi typową pomoc techniczną związaną ze świadczonymi Usługami.

5. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązany jest do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych.

§ 6 PRAWA Technika Reklamy Sp. z o.o.

1. Technika Reklamy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania Usługi za podaniem przyczyny odmowy, w szczególności w przypadku, gdy Klient w przeszłości zalegał z Opłatami, gdy Klient w przeszłości naruszał postanowienia Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, w przypadku gdy Klient zamierza wykorzystywać Usługi w celu sprzecznym z prawem lub skutkującym powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej, a także w sposób szkodzący renomie Technika Reklamy Sp. z o.o. i świadczonych przeze nią Usług.

2. Technika Reklamy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Klientowi nietypowej pomocy technicznej w przypadku, gdy Klient nie uiści Technika Reklamy Sp. z o.o. odpowiedniej opłaty z tego tytułu wynikającej z Cennika Usług lub ustalonej przez Strony.

3. Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo usunąć Panel Klienta i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta bez zwracania mu Opłaty abonamentowej w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik naruszą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, wysyła Spam. Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo usunąć Panel Klienta i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta także wtedy, gdy:

1. korzystanie przez Klienta z Usług utrudnia korzystanie z nich innym Klientom Technika Reklamy Sp. z o.o.,

2. korzystanie przez Klienta z Usług powoduje nadmierne eksploatowanie serwera Technika Reklamy Sp. z o.o. ponad określone Limity,

3. opóźnienie Klienta w uregulowaniu Faktury pro forma przekroczyło 14 dni. Usunięcie Konta i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta jest poprzedzone zablokowaniem Konta niezwłocznie od powzięcia informacji o dopuszczeniu się przez Klient naruszenia i bezskutecznym wezwaniem Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania. Usunięcie Panelu Klienta przez Technika Reklamy Sp. z o.o. i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta z przyczyn określonych w przedmiotowym ustępie nie wiąże się ze zwrotem Klientowi Opłaty abonamentowej.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Technika Reklamy Sp. z o.o.

1. Technika Reklamy Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu Usług, chyba że nastąpiło ono z przyczyn, za które Technika Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczać Klientowi niewadliwe Usługi.

2. Technika Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli było ono następstwem okoliczności w szczególności takich, jak:

– wywołanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów innych niż Technika Reklamy Sp. z o.o. brakiem ciągłości świadczenia Usług,

– awarii sprzętu lub oprogramowania, której Technika Reklamy Sp. z o.o. nie mógł zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu,

– działania siły wyższej,

– nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Klienta lub Użytkownika,

– podaniem przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Zamówieniu, a także nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych, jak również braku ich zaktualizowania przez Klienta;

– naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów prawa,

– uzyskania dostępu do Konta Klienta przez niepowołane osoby,

– działanie wirusa komputerowego,

– informacji, programów, aplikacji, plików pobranych przez Klienta z sieci Internet.

3. Technika Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klienta na udostępnionym mu serwerze.

4. Technika Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Klienta. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy Klientem jest Konsument.

5. Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo do robienia przerw w świadczeniu Usług w związku z koniecznością dokonania czynności technicznych związanych z obsługą, rozbudową i konserwacją systemu informatycznego. Tego typu przerwy nie będą kwalifikowane jako awaria. W przypadku zaistnienia przerwy z przyczyn wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Technika Reklamy Sp. z o.o. nieodpłatnie przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy lub dłuższy okres, według uznania Technika Reklamy Sp. z o.o..

§ 8 OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat na rzecz Technika Reklamy Sp. z o.o. na podstawie wystawionej Faktury pro forma.

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Danych kontaktowych w Panelu Klienta, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi Danymi kontaktowymi są te znajdujące się w Panelu Klienta. Zmiana Danych kontaktowych, takich jak: adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, adres e-mail Użytkownika (adres techniczny), numer dowodu osobistego (w przypadku jego wymiany) lub nazwiska (w przypadku jego zmiany) – nie jest zmianą postanowień Umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez Technika Reklamy Sp. z o.o. w sposób nienaruszający praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych, przestrzegania przepisów prawa, poszanowania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, powstrzymywania się od wykorzystywania Usług do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania Spamu.

4. Klient jest zobowiązany do nie podejmowania działań mogących spowodować powstanie szkody innych Klientów lub Użytkowników. Klient zobligowany jest także do nie zamieszczania na serwerze Technika Reklamy Sp. z o.o. plików, skryptów lub programów mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwera, łączy lub kont innych osób.

5. Klient zobowiązany jest do informowania Technika Reklamy Sp. z o.o. o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.

§ 9 PRAWA KLIENTA

1. Klient ma prawo do pełnego korzystania z zamówionych Usług, aczkolwiek w sposób nienaruszający przepisów prawa, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, praw innych osób, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego.

2. Klient ma prawo do udzielenia innemu podmiotowi (Użytkownikowi) upoważnienia do korzystania z zamówionych przez Klienta Usług Technika Reklamy Sp. z o.o. w zakresie wskazanym w upoważnieniu. Klient zobowiązany jest wskazać adres e-mail Użytkownika w Panelu Klienta, jako kontakt techniczny. W takim przypadku do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. Klient niezwłocznie zawiadomi Technika Reklamy Sp. z o.o. o udzieleniu upoważnienia i jego zakresie, jak również o osobie Użytkownika.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na udostępnionej mu części serwera.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Usług przez Użytkownika, w tym za naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Użytkownik się dopuścił, rozsyłanie Spamu. W razie powzięcia przez Technika Reklamy Sp. z o.o. informacji o dopuszczeniu się naruszenia przez Użytkownika, Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnego działania Użytkownika, w tym do podania danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

3. Klient ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze Technika Reklamy Sp. z o.o..

4. Technika Reklamy Sp. z o.o. może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody, jaką poniósł w związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Usług, naruszeniem postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Klient lub Użytkownik się dopuścił, rozsyłaniem Spamu.

§ 11 OGRANICZENIA

1. Klient nie może wykorzystywać Usług świadczonych przez Technika Reklamy Sp. z o.o. do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania Spamu.

2. W razie, gdy Technika Reklamy Sp. z o.o. poweźmie informację, iż Klient dopuścił się naruszenia ust. 1 niniejszego paragrafu, Technika Reklamy Sp. z o.o. jest uprawniony do zablokowania Usług świadczonych na rzecz Klienta i zaprzestania ich świadczenia oraz zawiadomienia odpowiednich organów o naruszeniu prawa, którego dopuścił się Klient.

3. W szczególnych przypadkach, jeżeli świadczenie Usług na rzecz Klienta powoduje nadmierne obciążenie serwera Technika Reklamy Sp. z o.o., a w konsekwencji pogorszenie jakości Usług świadczonych na rzecz innych Klientów, Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo zablokować Usługi Klienta, za uprzednim zawiadomieniem Klienta.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Technika Reklamy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Agrestowej 20/1, 44-100 Gliwice, NIP: 6312669437, REGON: 366981968, KRS: 0000671792. (dalej także jako: Administrator).

2. Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: biuro@technikareklamy.pl, biuro@technikareklamy.pl, biuro@technikareklamy.pl, drogą telefoniczną, pod numerem: +48 570 701 701, tradycyjnym listem na adres: Technika Reklamy Sp. z o.o. z ul. Agrestowej 20/1, 44-100 Gliwice.

3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: – zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy. – dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Państwa dane mogą być przekazane do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi rejestracji domen oraz usługi płatnicze.

7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.

§ 12a POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W razie braku odmiennych postanowień pojęcia zawarte w poniższej umowie mają tożsame znaczenie z tymi, jakie są zawarte w Regulaminie Serwisu cyber-shop.dev.

Definicje:

Umowa Główna: Umowa rozumieniu Regulaminu Serwisu cyber-shop.dev, w związku z którą zawierana jest Umowa Powierzania.

Umowa Powierzania: Poniższa umowa.

cyber-shop.dev: Technika Reklamy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Agrestowej 20/1, 44-100 Gliwice, NIP: 6312669437, REGON: 366981968, KRS: 0000671792., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą cyber-shop.dev Technika Reklamy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Agrestowej 20/1, 44-100 Gliwice. Zwany także Procesorem.

Klient: Podmiot zlecający cyber-shop.dev świadczenie usług na podstawie Umowy Głównej. Zwany także Administratorem.

Usługa: Usługa świadczona na podstawie Umowy Głównej. Regulamin: Regulamin Serwisu cyber-shop.dev

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.

Opłata abonamentowa: Roczna opłata, jaką Klient uiszcza z tytułu świadczenia Usługi w oparciu o Umowę Główną.

1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi, oraz że przetwarzanie przez niego danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych w ramach Umowy Powierzania odbywa się w imieniu Klienta będącego Administratorem Danych.

2. Klient wyrażając zgodę na realizację Usługi oraz akceptując Regulamin powierza cyber-shop.dev przetwarzanie danych osobowych w ramach Usługi i na czas jej trwania tylko w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi.

3. Zawarcie Umowy oraz akceptacja Regulaminu stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

4. cyber-shop.dev zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu w ramach Umowy dane w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodny z Umową oraz Umową Powierzania.

5. cyber-shop.dev zobowiązuje się̨ podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, cyber-shop.dev wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

6. cyber-shop.dev zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zobowiązane zostały do prawidłowej ochrony tych danych – zgodnie z przepisami RODO, a także zostały zobowiązane do zachowania Danych w tajemnicy.

7. cyber-shop.dev jako podmiot przetwarzający może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających (Podprocesor), tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą Klienta, jako administratora danych.

8. Biorąc pod uwagę̨ charakter przetwarzania, cyber-shop.dev zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, w sposób umożliwiający wywiązywanie się przez Administratora z obowiązków wynikających z art. 32 – 36 RODO

9. Po zakończeniu świadczenia Usługi na podstawie Umowy Głównej cyber-shop.dev zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują̨ przechowywanie danych osobowych.

10. cyber-shop.dev udostępni na pisemne żądanie Klienta wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się̨ do nich. 10.1. W przypadku chęci przeprowadzenia audytu Klient zawiadomi cyber-shop.dev na drodze tradycyjnej formie pisemnej, listem poleconym o zamiarze przeprowadzeniu audytu wraz ze wskazaniem osób upoważnionych, proponowanego terminu, zakresu, czasu trwania oraz potrzebnych informacji i dokumentów. Procesor w takim wypadku wyznaczy możliwe terminy w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Administratora. 10.2. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu obciążają Klienta. 10.3. Audyt nie może spowodować jakichkolwiek zakłóceń w bieżącej działalności cyber-shop.dev, w przeciwnym razie cyber-shop.dev ma prawo przerwać audyt w każdym czasie jego trwania. 10.4. cyber-shop.dev ma prawo odmówić zgody na audyt jeżeli jego przeprowadzenia mogłoby doprowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności jeżeli te działania mogłyby w sposób bezprawny zagrozić ujawnieniu lub bezpieczeństwu innych danych osobowych przetwarzanych przez Procesora. W takim przypadku Procesor jest obowiązany w sposób jasny i wyczerpujący uzasadnić Administratorowi swoje stanowisko i w miarę̨ możliwości zapewnić przeprowadzenie audytu lub inspekcji lub udzielić informacji i udostępnić dokumenty w inny sposób.

11. cyber-shop.dev niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa. cyber-shop.dev zobowiązany zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż̇ w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.

12. cyber-shop.dev odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada na niego bezpośrednio, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta lub wbrew tym instrukcjom – do wysokości Opłaty abonamentowej.

13. Umowa powierzania danych obowiązuje od dnia zawarcia Umowy i obowiązuje przez czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż Umowa Głowna. Umowa Powierzenia wygasa wraz z wygaśnięciem Umowy Głównej bez względu na przyczynę̨ wygaśnięcia.

§ 13 ZABEZPIECZENIA FIZYCZNE

1. Budynek w którym zlokalizowana jest serwerownia Technika Reklamy Sp. z o.o. monitorowany jest przez całą dobę przez służbę ochrony i posiada całodobową kontrolę dostępu oraz ochronę fizyczną.

2. Budynek posiada system monitoringu z użyciem kamer przemysłowych.

3. Zapewniona jest ochrona fizyczna pomieszczeń.

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jest ograniczony do przeszkolonych pracowników firmy.

5. Pomieszczenie serwerowni zabezpieczone jest ognioodpornymi drzwiami antywłamaniowymi.

6. Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIA ORGANIZACYJNE

1. Wszyscy pracownicy mają dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, posiadają pisemne, imienne upoważnienia, zgodnie z art. 29 RODO.

2. Wszyscy pracownicy mają dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Wszyscy pracownicy mają dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, zostali zobowiązani do zachowania tych danych, sposobu ich przetwarzania i zabezpieczania w tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3b RODO.

4. Nośniki zawierające dane osobowe przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym. 5. Opracowane i wdrożone zostały zasady wykonywania kopii zapasowych oraz dostępu do nich. Dostęp do kopii jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych.

§ 15 ŚRODKI OCHRONY NARZĘDZI PROGRAMISTYCZNYCH

1. Dostęp do systemów teleinformatycznych posiadają tylko upoważnieni użytkownicy.

2. Nadawanie uprawnień oraz uwierzytelnienie użytkowników jest zgodne z rozporządzeniem.

3. Zastosowane są rozwiązania chroniące systemy informatyczne przed skutkami awarii zasilania elektrycznego.

4. W celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem stosowane są programy antywirusowe.

5. W celu ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób do danych osobowych drogą teleinformatyczną stosowany jest system firewall.

6. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w macierzach dyskowych RAID zabezpieczających przed skutkami awarii pamięci masowej.

§ 16 PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonywania Usług, Klient ureguluje na rzecz Technika Reklamy Sp. z o.o. określoną Opłatę wynikającą z Cennika Usług obowiązującego w dniu Zamówienia lub w dniu wystawienia faktury pro-forma za kolejny Okres abonamentowy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 4 Regulaminu.

2. Płatność za Usługi rozliczana jest w Okresach abonamentowych. Opłata jest niepodzielna.

3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie uiścić Opłatę na podstawie Faktury pro forma wystawionej przez Technika Reklamy Sp. z o.o. na początku Okresu abonamentowego i przesłanej mu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie wynikającym z otrzymanej Faktury pro forma.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym Technika Reklamy Sp. z o.o..

5. Technika Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Faktury pro forma, Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia we wniesieniu Opłaty przekraczającego 14 dni, Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty i usunięcia Usług świadczonych na rzecz Klienta.

7. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty, Technika Reklamy Sp. z o.o. wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT.

8. Faktury będą wystawiane w oparciu o Dane kontaktowe znajdujące się w Panelu Klienta.

9. Doręczenie Faktury pro forma lub faktury VAT w formie pisemnej za pomocą poczty polskiej następuje tylko na wyraźne żądanie Klienta.

10. Uregulowana Opłata podlega stosunkowemu zwrotowi, z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Technika Reklamy Sp. z o.o. Usług na rzecz Klienta, jedynie w przypadku, gdy:

a. Umowa zostanie wypowiedziana przez Technika Reklamy Sp. z o.o. z przyczyn niezależnych od Klienta,

b. Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta z przyczyn zawinionych przez Technika Reklamy Sp. z o.o.,

c. Klient będący Konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia,

d. Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta będącego Konsumentem.

11. Technika Reklamy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian Cennika Usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że wzrost Opłaty może następować jedynie raz na 6 miesięcy. Technika Reklamy Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o każdej zmianie Cennika Usług na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Cennika Usług jest zobowiązany poinformować o tym Technika Reklamy Sp. z o.o. drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) lub pisemną w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Cennika Usług.

§ 17 REKLAMACJE

1. Klient może zgłosić Technika Reklamy Sp. z o.o. swe zastrzeżenia w zakresie niewykonywania Usług lub świadczenia przez Technika Reklamy Sp. z o.o. Usług o nienależytej jakości, informując o tym Technika Reklamy Sp. z o.o. w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej..

2. Reklamacja powinna zostać skierowana na: Adres: ul. Agrestowej 20/1, 44-100 Gliwice, e-mail: biuro@technikareklamy.pl

3. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta powinno w szczególności zawierać:

a. Dane kontaktowe Klienta umożliwiające jego identyfikację,

b. nazwę Usługi będącej przedmiotem reklamacji,

c. określenie zastrzeżeń Klienta co do wykonywania lub jakości Usługi,

d. datę i miejscowość sporządzenia,

e. podpis Klienta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji.

f. w przypadku wysłania reklamacji poprzez e-mail, wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail, który podany jest w Panelu Klienta jak główny adres e-mail lub techniczny osoby upoważnionej.

4. Zgłoszenie reklamacyjne, które nie zostało dokonane w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu lub nie zawiera informacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu jest nieważne i nie podlega rozpatrzeniu przez Technika Reklamy Sp. z o.o.. W przypadku, gdyby zgłoszenie reklamacyjne dokonywane przez Konsumenta nie zawierało danych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Technika Reklamy Sp. z o.o. niezwłocznie wezwie Konsumenta do ich uzupełnienia, tak aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.

5. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Technika Reklamy Sp. z o.o. obliguje się do poinformowania Klienta, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub do poinformowania Klienta o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia.

6. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji nieodzowne jest powzięcie dodatkowych informacji, Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Klienta o konieczności ich uzyskania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 18 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

1. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury sprzętowej służącej odpowiedniemu funkcjonowaniu Usług świadczonych dla Klienta.

2. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić Klientowi następujące warunki dostępności infrastruktury sprzętowej:

1. w przypadku wystąpienia awarii w działaniu Usług, Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się do podjęcia prac zmierzających do zdiagnozowania awarii w ciągu 4 godzin od powiadomienia Technika Reklamy Sp. z o.o. o jej wystąpieniu przez Klienta lub Użytkownika telefonicznie pod numerem 570 701 701 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@technikareklamy.pl W tym czasie Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązany jest do przesłania Klientowi lub Użytkownikowi diagnozy dotyczącej przyczyn awarii oraz informacji o działaniach, które zostaną podjęte w celu jej usunięcia;

2. Technika Reklamy Sp. z o.o. usunie awarię w ciągu 420 minut od otrzymania powiadomienia przez Klienta lub Użytkownika o jej wystąpieniu, chyba że usunięcie awarii w tym czasie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Technika Reklamy Sp. z o.o. lub powiadomienie nastąpi poza czasem pracy Technika Reklamy Sp. z o.o.; w przypadku, gdy powiadomienie o awarii nastąpi poza czasem pracy Technika Reklamy Sp. z o.o. – awaria zostanie usunięta w ciągu 420 minut od rozpoczęcia pracy przez Technika Reklamy Sp. z o.o.;

3. po usunięciu awarii Technika Reklamy Sp. z o.o. poinformuje o tym fakcie Klienta lub Użytkownika.

3. Technika Reklamy Sp. z o.o. nie odpowiada za awarie wynikające ze zmian w konfiguracji systemu operacyjnego wprowadzone przez Klienta lub Użytkownika oraz instalacje oprogramowania własnego Klienta lub Użytkownika.

4. Do awarii nie stosuje się postanowień § 14.

5. Technika Reklamy Sp. z o.o. nie udziela dodatkowej gwarancji na Usługi i nie świadczy usług posprzedażnych w zakresie nieopisanym w Regulaminie lub Regulaminach Szczególnych.

§ 19 ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

2. Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesłanej za pośrednictwem listu poleconego, poczty elektronicznej.

3. Technika Reklamy Sp. z o.o. może wypowiedzieć Umowę Klientowi będącemu Konsumentem jedynie z ważnych przyczyn, ze wskazaniem w wypowiedzeniu przyczyn jego dokonania.

4. Technika Reklamy Sp. z o.o. przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w przypadkach wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Technika Reklamy Sp. z o.o. pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub listem poleconym.

5. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Technika Reklamy Sp. z o.o. rażąco narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Klienta pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub listem poleconym.

6. Wygaśnięcie Umowy powoduje zaprzestanie świadczenia przez Technika Reklamy Sp. z o.o. Usług na rzecz Klienta i usunięcie z jego serwerów wszelkich danych zgromadzonych przez Klienta.

§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminów Szczególnych, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271)30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

2. W przypadku, gdy treść Regulaminu Szczególnego lub Umowy zawartej w formie pisemnej odbiega od treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Szczególnego i Umowy.

3. Jeżeli dane postanowienie Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego okaże się nieważne z mocy prawa lub jego realizacja nie będzie możliwa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony podejmą kroki w celu zmiany lub uzupełnienia Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego. W przypadku braku zmiany lub uzupełnienia – zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin, Regulaminy Szczególne i Cennik usług opublikowane są na stronie internetowej cyber-shop.dev.

5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową Klient i Technika Reklamy Sp. z o.o. podejmują się rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia nie było możliwe, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Technika Reklamy Sp. z o.o.. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków, gdy Klientem jest Konsument.

7. Technika Reklamy Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń kierując sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Zasady dostępu do tej procedury określone są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1214).

8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – POUCZENIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować Technika Reklamy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Agrestowej 20/1, 44-100 Gliwice, tel.: +48 570 701 701, e-mail: biuro@technikareklamy.pl, biuro@technikareklamy.pl, biuro@technikareklamy.pl, NIP: 6312669437, REGON: 366981968, KRS: 0000671792. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej cyber-shop.dev. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Usług (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;

w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

– Adresat: Technika Reklamy Sp. z o.o. ul. Agrestowej 20/1, 44-100 Gliwice, tel.: +48 570 701 701, e-mail: biuro@technikareklamy.pl

– Ja……………… niniejszym informuję ……………………. O odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi ……………………….

– Data zawarcia umowy ………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)…………………………………………..

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data …………………………………….

Regulamin rejestracji i przedłużania domen internetowych.

§ 1 DEFINICJE

1. Aktywacja Domeny – uruchomienie Domeny w strefie odpowiadającej końcówce Domeny;

2. Domena – unikalny, złożony z liter i/lub liczb ciąg znaków wraz z końcówka oddzieloną kropką wpisywany w pasku adresu przeglądarki;

3. EURID – European Registry of Internet Domain Names;

4. ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers;

5. NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa;

6. Okres Rejestracji – czas ważności Domeny.

7. Operator – podmiot prowadzący strefę odpowiadającą końcówce Domeny;

8. Przedłużenie – utrzymywanie Domeny przez kolejny okres ważności;

9. Rejestracja – dodanie Domeny w strefie odpowiadającej końcówce domeny;

10. Rejestrator Domeny – podmiot dodający Domenę w strefie odpowiadającej końcówce domeny

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Świadczenie Usługi Rejestracji i Przedłużania Domen Internetowych odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług Technika Reklamy Sp. z o.o..

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Technika Reklamy Sp. z o.o. na rzecz Klienta Usługi Rejestracji i Przedłużania Domen Internetowych.

3. Technika Reklamy Sp. z o.o. jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a Rejestratorem Domeny.

§ 3 UMOWA

1. Przez zawarcie Umowy Klient udziela zgody na reprezentowanie go przez Technika Reklamy Sp. z o.o. przed Rejestratorem Domen. Zakres Umowy obejmuje wszelkie czynności związane z zarejestrowaniem Domeny w imieniu i na rzecz Klienta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw Domen określonych przez Rejestratora Domeny.

2. Umowa jest zawierana na Okres Rejestracji Domeny.

3. Okres Rejestracji Domeny liczony jest od daty jej zarejestrowania.

4. Najmniejszą jednostką Okresu Rejestracji jest rok. Maksymalną jednostką Okresu Rejestracji jest pieć lat.

§ 4 REJESTRACJA I AKTYWACJA DOMENY, ZASADY PŁATNOŚCI

1. Rejestracji Domeny dokonuje się z wykorzystaniem wyszukiwarki wolnych domen.

2. Dla Domen polskich obowiązuje 14 – dniowy okres rezerwacji, w ciągu którego żaden inny podmiot nie może zarejestrować wybranej przez Klienta Domeny. W stosunku do Domen europejskich i globalnych okres rezerwacji nie obowiązuje.

3. W związku z Rejestracją Domeny Technika Reklamy Sp. z o.o. wystawi Klientowi Fakturę pro forma opiewającą na odpowiednią kwotę wynikającą z tytułu Cennika Usług z 10-dniowym terminem płatności. Jej nieterminowe opłacenie skutkuje możnością usunięcia przez Technika Reklamy Sp. z o.o. Zamówienia.

4. Aktywacja Domeny na odpowiedni Okres Rejestracji następuje w ciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty kwoty wynikającej z Faktury pro forma na rachunku bankowym Technika Reklamy Sp. z o.o..

5. Technika Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w aktywacji Domeny wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

6. Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo odmówić aktywowania Domeny lub przerwania rozpoczętej procedury związanej z aktywacją jeżeli Klient nie uregulował Faktury pro forma w terminie w niej określonym.

§ 5 PRZEDŁUŻANIE DOMENY I ZASADY PŁATNOŚCI

1. Po upływie Okresu Rejestracji, Usługa może być kontynuowana.

2. Na 21 dni przed końcem Okresu Rejestracji Domeny Technika Reklamy Sp. z o.o. wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 18-dniowym terminem płatności. Opłacenie Faktury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.

3. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres Rejestracji, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu Rejestracji.

4. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w terminie płatności określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Usługa wygasa. Wygasłą Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od jej wygaśnięcia (w przypadku domen polskich) lub w ciągu 29 dni od jej wygaśnięcia w przypadku domen europejskich i globalnych. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie zapłacić Technika Reklamy Sp. z o.o., oprócz kwoty wynikającej z Faktury pro forma, kwotę 12.30 PLN Brutto. Brak opłacenia Usługi w terminach wskazanych w niniejszym ustępie skutkuje tym, iż Domena wraca do puli wolnych domen i może być wykorzystywana przez inne podmioty, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez Technika Reklamy Sp. z o.o. – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Technika Reklamy Sp. z o.o. danych osobowych Klienta lub Użytkownika w związku z wykonywaniem Umowy i realizacją Usługi. Zgoda ta obejmuje także możność przekazywania danych Rejestratorowi Domeny i Operatorowi w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

2. Rejestrację Domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, Rejestrację Domen europejskich prowadzi EURID, a rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych przez ICANN.

3. Na podstawie zgody Klienta Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo przekazać dane osobowe Klienta lub Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy bezpośredniemu Partnerowi NASK – Consulting Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 35A lok. 1 B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-102-01-08, REGON: 010006740, jak również pozostałym Operatorom i Rejestratorom Domeny.

§ 7 OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Klient oświadcza, iż wybrana przez niego nazwa Domeny nie narusza praw osób trzecich.

2. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał Technika Reklamy Sp. z o.o. w związku z Usługą Rejestracji Domeny są prawdziwe.

3. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania Domeną i jej zarządzania za pośrednictwem Panelu Klienta.

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją Domeny i podanie nieprawdziwych danych.

5. Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Domeną składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.

6. W przypadku nieudanej Rejestracji Technika Reklamy Sp. z o.o. zobowiązuje się zwrócić Klientowi Opłatę z tytułu aktywacji Domeny w ciągu 7 dni od zakończonej niepowodzeniem Rejestracji.

7. Technika Reklamy Sp. z o.o. ma prawo do odmowy rejestracji Domeny lub przerwania czynności rejestracyjnych za podaniem przyczyny odmowy w przypadku, gdy:

– zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż podana przez Klienta nazwa narusza prawa osób trzecich,

– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Klient podał nieprawdziwe dane przy zawieraniu Umowy,

– Domena została wcześniej zarejestrowana,

– Klient nie uiścił Opłaty na rzecz Technika Reklamy Sp. z o.o. w terminie wynikającym z Faktury Pro forma.

8. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług Technika Reklamy Sp. z o.o., Technika Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

– chwilowe błędne wskazania wyszukiwarki Domen związane z przeciążeniami systemu wyszukiwawczego,

– zablokowanie lub usunięcie Domeny z przyczyn niezależnych od Technika Reklamy Sp. z o.o.,

– straty i utracone korzyści z powodu zablokowania lub usunięcia Domeny z przyczyn niezależnych od Technika Reklamy Sp. z o.o..

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Technika Reklamy Sp. z o.o..

2. Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2018 roku.